Algemene bepaling

1.1 Liganta Forto heeft maatschappelijke zetel te Pachthofstraat 24, 8501 Heule, België 

1.2 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende diensten, leveringen, activiteiten en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

1.3 Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit metLiganta Forto te onderhandelen, een overeenkomst af te sluiten of gebruik te maken van of deel te nemen aan haar producten, activiteiten of diensten. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. De klant erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

1.4 De contractuele relatie tussen Liganta Forto en zijn klanten wordt volledig bepaald door de hierin beschreven voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande voorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

1.5 Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze algemene voorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk ander vermeld. Liganta Forto is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking per brief of per e-mail van de wijziging. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden. Deze ontbinding gaat in op ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

1.7 De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van het bestelformulier/offerte of reservatie/boeking per e-mail. Wanneer een prijsofferte van Liganta Forto ondertekend wordt door de klant of een reservatie per e-mail is bevestigd, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

1.8 Liganta Forto behoudt zich het recht voor de werken of diensten geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op hun eigen verantwoordelijkheid.

 

2 Offerten/Bestellingen/reservatie/boekingen

2.1 De offerten en bestekken van Liganta Forto zijn slechts indicatief en niet-limitatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum dertig dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling door Liganta Forto.

2.2 De offerten en bestekken van Liganta Forto worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee. Een afwijking tussen offertebedrag en het werkelijk gefactureerde bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

2.3 Wanneer een reservatiebevestiging is ontvangen per e-mail van de klant wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, ook al is er geen ander schriftelijk document.

2.4 De in de offerten, bestekken, bestellingen of bevestiging reservaties vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders schriftelijk vermeld.

3 Annulatie of afwijking van een reservatie of offerte

3.1 Annulatie door klant: annulatie van een boeking, reservatie of inschrijving door de klant / de deelnemers moet steeds mondeling/telefonisch én schriftelijk gebeuren. De volgende kostenberekening wordt gehanteerd:
– Vanaf inschrijving tot 30 dagen voor begindatum: 50% van de totale som.
– Tussen 30 dagen en 14 dagen voor begindatum: 75% van de totale som.
– Minder dan 14 dagen voor de begindatum: 100% van de totale som.

3.2 Annulatie door de organisator.
– De organisator mag zonder recht op schadevergoeding en zonder tussenkomst van een rechter, het contract/inschrijving/reservatie geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen. Het moet echter gaan om omstandigheden die de organisator bij het sluiten van het contract/inschrijving/reservatie niet kon kennen en die, had hij ze toen gekend, hem geldige redenen zouden hebben gegeven om het contract niet te sluiten. Bij ontbinding van het contract door de organisator voor de begindatum zal alles terugbetaald worden wat reeds ontvangen is van de groepsverantwoordelijke. Bij ontbinding tijdens de uitvoering worden de niet-uitgevoerde prestaties terugbetaald en worden de werkelijk gemaakte kosten aangerekend.
– De organisator mag zonder schadevergoeding, zonder tussenkomst van een rechter en zonder enig voorafgaande verwittiging het contract/inschrijving/reservatie ontbinden indien de betaling (bv. voorschot) niet gebeurt binnen de gestelde termijnen.

3.3 Afwijking van het aantal deelnemers
In een schriftelijke bevestiging kan het vooraf bepaald aantal deelnemers aan de outdoor activiteiten worden aangepast binnen een marge van 10%. Deze schriftelijke bevestiging dient minstens 5 dagen voor aanvang van de activiteit te gebeuren. 

3 Betalingsmodaliteiten
3.1 Alle rekeningen en facturen zijn contant te betalen, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.

3.2 Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, berekend aan de wettelijke rentevoet, gerechtelijke kosten en een schadevergoeding, ten belope van 10% met een minimum van 150 euro als dekking voor de inningskosten, met zich mee. Deze kosten doen geen afbreuk aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten gunste van Liganta Forto.

3.3 De opdrachtgever is gehouden Liganta Forto alle kosten die Liganta Forto maakt ter incasso van de openstaande bedragen te vergoeden, waaronder
– de declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.
– de kosten van faillissementsaanvragen, alsmede opslagkosten in geval van opschorting van levering.

3.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen acht werkdagen vanaf de factuurdatum bekend maken aan Liganta Forto en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering, diensten, activiteiten of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om de betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan een geschreven protest van een factuur binnen de acht werkdagen vanaf de factuurdatum houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

4 Aansprakelijkheid
4.1 Behoudens opzet of grove schuld is Liganta Forto niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van producten, voor schade ten gevolge van enig advies van Liganta Forto, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende goederen of diensten.

4.2 Behoudens opzet of grove schuld is Liganta Forto nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfschade, ook niet aan derden.

4.3 Behoudens opzet of grove schuld zal de klant Liganta Forto vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdend met de producten en diensten, c.q. voortvloeiend uit het gebruik van de producten of diensten.

5 Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
5.1 Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren, verzamelt Liganta Forto, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens worden in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen de klant en Liganta Forto enerzijds, en het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds (deze opsomming is niet-limitatief).

5.2 De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan in geval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (dd 08-12-1992).

6 Overige bepalingen
6.1 De deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor de deelname aan de (sport-)activiteiten en kunnen goed zwemmen (enkel indien deelname aan watersporten).

6.2 De deelnemers volgen strikt de instructies van de begeleiders/monitoren/coaches aangesteld door organisator; vooral in verband met veiligheid, materiaalgebruik, respect voor de natuur & omgeving, programma, e.d.

6.3 Alleen bij uitdrukkelijke vermelding “verzekering inbegrepen” op inschrijvingsformulier, offerte of bevestigingse-mail zijn de deelnemers verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen. De deelnemers gaan daarnaast akkoord af te zien van alle verdere eisen tot vergoeding van stoffelijke, lichamelijke of morele schade voortkomend uit de inschrijving of deelname, behoudens de zeer uitzonderlijke gevallen waaronder deze schade gedekt zou zijn door de bijkomende polis burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator. De volledige verzekeringspolis is op vraag steeds ter inzage beschikbaar.

6.4 De deelnemers vergoeden verlies en beschadiging van materiaal. Uitzondering: slijtage of fout van de organisator.

6.5 Voor de groepsverantwoordelijke die de communicatie voert, de afspraken maakt en een contract/inschrijving/reservatie/offerte bevestigt met Liganta Forto, gelden dezelfde voorwaarden als voor de deelnemers, of zij nu actief deelnemen of niet. De groepsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van de deelnemers van zijn groep als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

6.6 De deelnemers volgen strikt de instructies van de begeleiders/monitoren aangesteld door organisator; vooral in verband met veiligheid, materiaalgebruik, respect voor de natuur & omgeving, programma, e.d.

6.7 De deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor de deelname aan de (sport-)activiteiten en kunnen goed zwemmen (enkel indien deelname aan watersporten).

7 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken
7.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk.